Podmínky

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4  bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matěj Smola, IČ: 08847339 se sídlem v Ohnišov 197, 517 84. (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Ohnišov 197, 517 84
email: info@umenicestovat.com

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.6.2023

Obchodní podmínky

I. Úvod

Vítejte v předplatném Umění cestovat, inovativního poskytovatele digitálního obsahu a nástrojů, se sídlem na adrese Ohnišov 197, 51784, IČO: 08847339, DIČ: CZ0106093273, zapsaný v živnostenském rejstříku v Novém Městě nad Metují č.j. NMNM/689/2020/OZU/Ven/1002447/3.

Jsme hrdí na to, že nabízíme cestovatelský kontent, který přináší unikátní výhody pro naše uživatele. Vytvořili jsme prostředí, kde můžete pohodlně a bezpečně využívat naše služby, zatímco my se staráme o ochranu vašich práv a zájmů. Přístup k těmto službám a jejich využívání je regulován následujícími obchodními podmínkami, které jsou navrženy tak, aby podporovaly transparentní a férový vztah mezi námi a našimi členy. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli a porozuměli jim, neboť tvoří základní rámec pro naše vzájemné interakce.

II. Definice

“Předplatné” znamená pravidelnou platbu za přístup k našim službám.

“Uživatel” je jednotlivec, který navštívil náš web.

“Člen” je uživatel, který zaplatil předplatné a má přístup k prémiovému obsahu.

III. Předmět smlouvy

Tato smlouva se vztahuje na poskytování přístupu k digitálnímu obsahu a nástrojům dostupným prostřednictvím předplatného na webu Umění cestovat. Předmětem této smlouvy jsou následující služby:

  • Přístup k digitálnímu obsahu: Členové mají přístup k rozmanitému spektru digitálního obsahu, který může zahrnovat články, videa, e-knihy, tutoriály, webináře a další vzdělávací materiály.
  • Použití nástrojů a aplikací: Nabízíme různé nástroje a aplikace, které pomáhají členům využívat naše služby efektivněji.
  • Aktualizace a nové funkce: Pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme naše služby, aby odpovídaly požadavkům a očekáváním našich členů.
 

IV. Podmínky předplatného

Naše služba nabízí různé úrovně předplatného, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly rozmanitým potřebám a preferencím našich členů. Každá úroveň předplatného poskytuje určitý rozsah přístupu a výhod, které jsou podrobněji specifikovány v popisu jednotlivých plánů.

4.1. Nabízíme možnosti jak měsíční, tak roční platby, což našim členům umožňuje zvolit flexibilní přístup podle jejich potřeb.

4.2. Předplatné může být zrušeno kdykoliv před koncem stávajícího fakturačního období. Pro zrušení předplatného stačí navštívit svůj uživatelský profil a postupovat podle pokynů.

4.3. Členové mají možnost kdykoliv změnit úroveň svého předplatného, ať už se jedná o zvýšení nebo snížení, v závislosti na jejich aktuálních potřebách.

4.4. Pro pohodlí členů jsou všechna předplatná automaticky obnovována na konci každého fakturačního cyklu, pokud nejsou aktivně zrušena.

4.5. Nabízíme 14denní garanci vrácení peněz pro všechny nové předplatitele. Pokud nejste spokojeni s naší službou a požádáte o vrácení peněz během prvních 14 dnů od zahájení vašeho předplatného, vrátíme vám plnou částku. Tato garance je určena k poskytnutí důvěry a spokojenosti našich členů.
Pro zahájení procesu vrácení peněz nás kontaktujte na info@umenicestovat.com s vaším číslem objednávky a důvodem vrácení peněz. Proces vrácení peněz bude zahájen ihned po přijetí a ověření vaší žádosti.

4.6. Garance vrácení peněz se nevztahuje na obnovené předplatné a je dostupná pouze pro první nákup předplatného uživatelem.
Výjimky z garance vrácení peněz:

  • Máme právo odmítnout vrácení peněz, pokud existují důkazy, že uživatel úmyslně vytvářel více účtů nebo měnil účty za účelem opakovaného využívání naší garance vrácení peněz k získání předplatného zdarma.
  • Garance se také nevztahuje na případy, kdy byl obsah služby využit v rozsahu, který přesahuje běžné používání během zkušebního období, nebo v případě, že uživatel porušil některá z pravidel uvedených v podmínkách používání služby.
 

V. Ceny a platby

5.1. Ceny za předplatné se mohou lišit v závislosti na vybraném balíčku a délce předplatného. Všechny platby za předplatné se provádějí bezpečně prostřednictvím platební brány Stripe. Stripe podporuje širokou škálu platebních metod, včetně kreditních a debetních karet. Ceny jednotlivých úrovní předplatného jsou uvedeny na našich webových stránkách. Všechny ceny jsou konečné a zahrnují případné daně a poplatky.

5.2. Obnova předplatného probíhá v souladu s vybraným cyklem předplatného (měsíční/roční). Členové mohou být informováni o nadcházející obnově a souvisejících platbách předem.

5.3. Zatímco vynakládáme veškeré úsilí, aby byl proces platby hladký a bezpečný, nebereme na sebe odpovědnost za chyby nebo problémy, které mohou nastat při zpracování plateb prostřednictvím Stripe, včetně chybných nebo neautorizovaných plateb.

5.4. Po provedení platby budou členům zaslány účetní doklady, včetně faktury, které lze využít pro účely účetnictví a daní.

5.5. V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu obnovená platba, dojde k přerušení členství. Členové budou informováni a dostanou možnost vyřešit platbu, aby mohli službu nadále využívat.

VI. Používání služby

6.1. Členové se zavazují dodržovat všechna pravidla a pokyny pro používání služby, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách anebo na komunitním serveru Discord.

6.2 Je zakázáno jakékoli zneužití služby, včetně šíření nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu, provádění neautorizovaných aktivit, jako je hacking, phishing nebo distribuce malware.

6.3. Členové se zavazují neprovádět neoprávněné kopírování, reprodukci, distribuci nebo sdílení obsahu a materiálů získaných prostřednictvím služby. Jakékoli porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví bude považováno za vážné porušení těchto podmínek. V případě, že dojde k porušení těchto omezení, může být proti členu podniknuta právní opatření podle platných zákonů. To může zahrnovat občanskoprávní i trestněprávní sankce, v závislosti na závažnosti a povaze porušení.

6.4. Služba je určena pouze pro osobní a nekomerční použití. Jakékoli komerční využití služby je přísně zakázáno.

6.5. Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit, aktualizovat nebo ukončovat jakoukoliv část služby s předchozím upozorněním.

VII. Různé

7.1. Tyto podmínky a další zásady můžeme kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna těchto podmínek a dalších zásad vám bude oznámena e-mailem, a to vždy nejméně 15 dnů předem. Pokud provedeme podstatné změny, které nepříznivě ovlivní vaše práva, dáme vám vědět dříve, než změny vstoupí v platnost. Pokračování v používání Umění cestovat po změně znamená, že nové podmínky nebo zásady přijímáte.

7.2. Informace týkající se vašeho účtu (např. autorizace plateb, faktury, změny hesla nebo způsobu platby, konfirmační zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze v elektronické podobě, například prostřednictvím e-mailů na vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

7.3. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto podmínek nebo jiných zásad, kontaktujte nás.

Tyto podmínky se stávají účinnými dne 12.1.2024

7denní bezplatný přístup k cestovatelskému obsahu

V rámci naší speciální promo akce nabízíme novým i stávajícím členům možnost využít 7denní bezplatný přístup k našim službám. Tuto akci lze aktivovat použitím speciálního kupónu v košíku, který členům umožní využívat všechny naše služby bezplatně po dobu 7 dní.

I. Podmínky

1.1. Po uplynutí 7denního zkušebního období se členství automaticky obnoví a z účtu člena se strhne standardní měsíční nebo roční poplatek, pokud členství nebude do konce zkušebního období zrušeno.

1.2. Členové mají možnost zrušit své členství kdykoli během zkušebního období bez jakýchkoli poplatků. Zrušení je možné provést přímo ve nastavení uživatelského profilu na našem webu.

1.3. Využitím této akce se člen vzdává možnosti využít naší standardní garanci vrácení peněz na služby, které jsou součástí této speciální akce.

1.4. Tato akce je časově omezena a je možné ji využít pouze do 26.2. 2024 (včetně). Po tomto datu nebude možné akční kupón uplatnit.

II.  Omezení účasti

2.1. Akce je určena výhradně pro nové uživatele nebo pro jednorázové použití kupónu na osobu.

2.2. Je přísně zakázáno kupón distribuovat nebo sdílet s jinými osobami.

2.3. Kupón nelze použít více než jednou. Jakékoli pokusy o opakované použití nebo zneužití kupónu budou považovány za porušení podmínek a mohou vést k zablokování uživatelského účtu.

III.  Další důležité informace

3.1. Nejsme odpovědní za případné technické problémy, které mohou ovlivnit přístup nebo využívání služeb během akce.

3.2. Všechna shromážděná uživatelská data během akce budou zpracována v souladu s naší politikou ochrany osobních údajů.

3.3. Vyhrazujeme si právo akci kdykoli upravit nebo zrušit bez předchozího upozornění. To zahrnuje změny podmínek akce, nabízených služeb nebo trvání akce. Jakékoli změny nebo zrušení akce budou komunikovány prostřednictvím našich oficiálních kanálů.

Prosíme členy, aby si pečlivě přečetli a pochopili všechny podmínky spojené s touto akcí před jejím uplatněním. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na info@umenicestovat.com.

Tyto podmínky se stávají účinnými dne 12.2.2024

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.